ТЕМА [REGPOT-2012-2013-1 NMP]
[всяка изследователска тема, покрита от 7РП на ЕС
Нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени
технологии]

INERA

„Повишаване на научния и иновационния капацитет на ИФТТ-БАН
в областта на многофункционалните наноструктури“

Споразумение № 316309

Начална дата / Продължителност:
01.10.2013 г. / 36 + 6 месеца

Координатор:
акад. Александър Г. Петров

Отговорен Изпълнител:
доц. д-р Емил Влахов

Финансово-административен отговорник:
проф. дфн Кирил Благоев

Проектът ИНЕРА има за цел да се повишат и консолидират съществуващите знания и опит в Института по физика на твърдото тяло, както и в други институти на БАН и на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ в областта на науката и технологиите на тънкослойни магнитни, диелектрични и полупроводникови материали и структури на тяхна основа. Подкрепени от теоретични изследвания и математическо моделиране, разработените новофункционални планарни наноматериали ще бъдат оптимизирани за иновативни приложения в наномедицината, акусто- и микроелектрониката, слънчевата енергетика, еко-сензорна техника и др. За успешното и ефективно реализиране на тези дейности ще се разчита и на високото научно ниво на партньорите, които са 8 утвърдени научни институти от Великобритания, Холандия, Германия, Швеция, Полша, Румъния и Италия. Ще се формират международни колективи за обмяна на опит и иновациoнна дейност по възлови проблеми на технологията и оптимизацията на структури с нова функционалност и прибори.