Работни пакети

 • РП 1 – Повишаване на изследователската инфраструктура
 • РП1 включва подобряването на материалната база на ИФТТ-БАН чрез модернизиране на отделни лаборатории, с което да се достигне върхово ниво на научните изследвания в областта на науката и технологиите на многофункционални наноструктури. За постигането на тази цел ще бъде придобито и внедрено ново високо-технологично оборудване. ИФТТ-БАН е заявила шест базови апаратури, които ще бъдат инсталирани в рамките на института. Изследванията ще бъдат организирани в съответствие с работата на сформираните пет научноизследователски групи. Ще бъдат проведени експертни обучения за използването на съвременната техника и новите технологии.

  Ръководител: доц. Й. Маринов

 • РП 2 – Организация на изследванията и назначаване на специалисти
 • РП2 включва подобряване на научния капацитет на ИФТТ-БАН на базата на развитие на човешкия потенциал и преструктуриране на организацията на научните изследвания. Новият подход в организацията на научните изследвания в ИФТТ ще се формира чрез създаването на 5 интердисциплинарни изследователски групи (без да се увеличаване на щата на института; като пренасочване на изследванията ще бъде тази предварителна основа, която ще осигури провеждането на общия план за действие и стратегия на ИНЕРА). С приоритет ще бъдат изследвания, които са пазарно ориентирани. Назначенията по този пакет ще отговарят на преориентацията на изследванията и изискванията за иновации; общо 8 опитни и млади изследователи ще бъдат назначени, като идеята за привличане в ИФТТ от чужбина на млади български учени (поне 3-ма) ще бъде водеща.

  Ръководител: проф. Н. Тончев

 • РП 3 – Обмен на знания и мобилност
 • Работен пакет 3 е насочен към повишаване нивото на компетентност на научните работници от ИФТТ чрез двустранен обмен на посещения с партньорските организации по ИНЕРА. Обучения по двустранната мобилност ще бъдат организирани за обмен на ноу-хау и увеличаване на знанията в по-голям мащаб в рамките на Европа. ИФТТ–БАН ще осъществи общо 62 научни посещения, както за млади (1-3 месеца), така и за утвърдени учени (2-6 седмици). От друга страна, ИФТТ-БАН ще посрещне изявени изследователи от партньорските организации за провеждане на специализирано обучение.

  Ръководител: доц. Е. Димова

 • РП 4 – Изграждане на иновационния капацитет
 • Разработване на стратегия за развитие интелектуалната собственост (IP) с цел увеличаване на иновационния потенциал на ИФТТ-БАН и разкриване на възможните области за комерсиализация; обучение на изследователи на IP управление и трансфер на знания и технологии (K&TT) с цел експлоатация и управление на резултатите от научните изследвания.

  Ръководител: доц. М. Грозева

 • РП 5 – Популяризиране и интегриране на ИФТТ-БАН в европейското изследователско пространство като ключов участник
 • Работен пакет 5 има като основна цел популяризиране на изследователската дейност с партньорските европейски организации по проекта ИНЕРА. В тясно сътрудничество с партньорите ще бъде създадена научно-технологична платформа за изследване на многофункционални наноструктури, в рамките на която ще се търсят нови сътрудничества с водещи научни центрове на световно ниво. За разпространението на постигнатите резултати се планират две международни конференции и едно работно съвещание, а така също и национални мероприятия с цел създаване на мрежа на физическите науки и технологии в България с участието на отговорните власти.

  Ръководител: проф. К. Гешева

 • РП 6 – Промотиране на проекта
 • Задачата на Работен пакет 6 е разпространението на резултатите, получени в рамките на проекта, чрез организиране на дни на отворени врати, изработване и поддържане на интернет портал и публикуване на съобщения в медиите и научни списания на национало и международно ниво.

  Ръководител: проф. Х. Шамати

 • РП 7 – Управление на проекта
 • РП 8 – Оценка на изследователската стратегия на ИФТТ-БАН