Основни цели

  • Усъвършенстване на вече съществуващия научен потенциал на Института по физика на твърдото тяло при Българската академия на науките.
  • Повишаване въздействието на сътрудничеството между научните колективи от проекта ИНЕРА в ключови области на нанотехнологиите с научни и ненаучни представители в рамките на Европейското изследователско пространство и в региона.
  • Реализиране на мерки и дейности за защита на интелектуалната собственост и иновационния капацитет.