Ефекти

  • Повишаване на потенциала на ИФТТ и интегриране в Европейското изследователско пространство;
  • Пълноценно използване на възможностите, които се предлагат на национално и европейско ниво;
  • Активно участие в мрежи от изявени институции на национално и европейско ниво за по-ефективно участие в европейските програми;
  • Принос към икономиката и социалното развитие на региона ;