Изследователските и работните групи

 • РГ1 – Графен и въглеродни нанотръбички: израстване и внедряване
 • Целта на РГ 1 е да натрупа технологичен опит и ноу-хау за възпроизводимо израстване на ниско-размерни структури и хетероструктури на основата на графен и въглеродни нанотръбички, като предпоставка за успешното приложение на тези материали в планарни мултифункционални наноструктури.

  Ръководител: доц. П. Рафаилов

 • РГ2 – Магнетоелектрични монокристали и магнетронно-разпрашени тънки слоеве и тяхното внедряване
 • Магнетоелектрични монокристали и магнетронно-разпрашени тънки слоеве и тяхното внедряване Израстване на монокристали от сложни окисни съединения. Изследване на фероелектрични, оптични и магнитни свойства. Получаване и характеризиране на 2D и 3D магнитни тънки слоеве, чрез отлагане на атомни слоеве. Получаване и изследване по метода на химическо отлагане от газова фаза на графен и приложения в спинтрониката.

  Ръководител: проф. дфн М. Господинов

 • РГ3 – Електрохромни прибори: „Умни прозорци” и електрохимично разделяне на водата
 • Основна цел на РГ3 е приложението на иновативни технологии за получаване на тънки слоеве от оксиди на преходни метали и модифицирането на оптичните им свойства с цел оптимизиране характеристиките на електрохромните прибори и тяхното възможно промишлено приложение.

  Ръководител: проф. дфн К. Гешева

 • РГ4 – Наномембрани и течно кристални структури: изследване и приложения
 • Дейността на РГ4 е фокусирана върху различни страни от физиката на термотропните и лиотропните течнокристални системи. Една от основните цели на групата е разширяване на изследванията върху взаимодействието на меката материя с различни типове и подредби на наноструктури. Предвижда се получаване и характеризиране на високотехнологични интелигентни нанокомпозитни материали, както и проучване на възможностите за тяхното приложение.

  Ръководител: доц. Й. Маринов

 • РГ5 – Лазери и лазерно отлагане на наноструктури
 • Дейността на РГ5 е свързана основно с изграждане на фемтосекундна лазерна система, която съвместно с наличните в Института лазери, регистрираща и спектрална апаратура, ще се използва за лазерна микрообработка на материали и модифициране на повърхности, отлагане на тънки слоеве и формиране на наноструктури, за охарактеризиране и анализ на различни материали.

  Ръководител: доц. Т. Петров