Очаквани действия

  • Трансфер на знания и обмяна на опит чрез транс-национални двупосочна мобилност на научния персонал между Института и партниращите организации;
  • Назначаване на учени с голям опит;
  • Подобряване на материалната база на Института чрез закупуване на ново оборудване;
  • Организиране на мероприятия – конференции и дни на отворени врати с цел споделяне на знания и промотиране на проекта;
  • Подобряване на иновационния потенциал чрез развитие на стратегия за управление и защита на интелектуалната собственост.