Кръгла маса – февруари 2015

Организационни аспекти на предстоящите през 2015 г. научни прояви


24 февруари 2015 г. (вторник) от 11:00 ч.
Зала 200, Институт по физика на твърдото тяло – БАН

Програма

Кратко представяне на планираните за 2015-та година събития по Работен Пакет 5
проф. дфн К. Гешева

Представяне темите на научните сесии на Международната конференция
„Светлината в нанонауките и нанотехнологиите“, на отговорните лица за отделните сесии за контакти с участници, лектори и определяне на броя на чуждестранни участници във всяка сесия
доц. д-р М. Грозева

Семинар: Лазери и лазерни технологии, м. юни 2015г.
доц. д-р М. Грозева и доц. д-р Анна Секереш

Обучителен семинар: Импедансна спектроскопия и приложението ѝ за характеризиране на наномембрани и течнокристални наноструктури
доц. д-р Й. Маринов

Обучителен семинар: Процеси на химическо отлагане за получаване на мултифункционални наноструктури и тънкослойни оптични покрития
доц. д-р П. Рафаилов