Семинар – РП3

Отчен семинар

11 юни 2015г (четвъртък) от 11:00 ч.
Зала 300 на Института по физика на твърдото тяло – БАН

Вани Танкова

Отчет от командировка на доц. Е. Димова, гл. ас. В. Стефлекова и докторант В. Танкова
при партньора по проекта ИНЕРА: “Institute of Physics – PAN, Warsaw, Poland”.